POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Actualización : 13 de noviembre de 2018

El present avís legal regula l’ús del lloc web https://www.lasantamarket.com (des d’ara, el web), del qual és titular Santa Cristina Market, SL (en endavant, La Santa) amb domicili a C-250 Girona a Sant Feliu de Guíxols km. 27’6, 17246 Santa Cristina d’Aro (Girona), CIF B-66.938.234 i en el Registre Mercantil de Girona en el tomo 45.766, folio 194, hoja B-498.284, inscripció 1ª. Con C.I.F. número B-66938234.

L’accés a la web de La Santa és totalment voluntari, i qui accedeix a navegar en ella, s’atribueix la condició d’usuari de la mateixa, el que implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal, i de les seves possibles modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà davant La Santa o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Així mateix, al visitar la pàgina, l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions sobre els serveis que apareixen al web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

La Santa es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul·lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.

Pot transmetre’ns els seus dubtes utilitzant les dades de contacte que figuren a continuació.

La Santa, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:

 • Denominació social: Santa Cristina Market, SL
 • N.I.F.: B-66.938.234
 • Domicili social: C-250 Girona a Sant Feliu de Guíxols km. 27’6, 17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)
 • Inscripció en el Registro Mercantil de Girona: Tomo 45.766, folio 194, hoja B-498.284, inscripción 1ª. Con C.I.F. número B-66938234.
 • Teléfon: 972 291 123
 • Correu electrònic: info@lasantamarket.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i La Santa es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

Els usuaris poden visitar lliurement les pàgines de La Santa, a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees restringides o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de La Santa de conformitat amb la llei espanyola, la present Nota Legal, les condicions particulars de certs serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones pràctiques generalment acceptades, i amb l’ordre públic.

El web té com a objectiu principal informar el públic, en general, sobre els serveis i esdeveniments de la Santa, així com d’establir relacions amb expositors i restauradors interessats en els esdeveniments.

La Santa rebutja qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que es trobi fora d’aquesta web o del seu control i/o de la qual no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts a les quals tingui accés el visitant a través del web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem de manera expressa que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades del web o altres vies seran incorporades a un fitxer que pot incloure el tractament de dades de caràcter personal de el qual és responsable La Santa.

La Santa tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir la informació sol·licitada o gestionar les peticions de serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, La Santa cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Contacte de protecció de Dades (CPD) referenciat més avall.

La Santa adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.

La nostra política pel que fa a correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) es posa en el seu coneixement la següent informació sobre el tractament de dades personals.

Responsable: Santa Cristina Market, SL

Contacte de Protecció de Dades:

La Santa

Santa Cristina Horse Club

C-250 Girona a Sant Feliu de Guíxols km. 27,6

17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

info@lasantamarket.com

Finalitat: la finalitat de la seva creació és la gestió comercial i contractual amb els expositors i restauradors, així com respondre a les peticions d’informació dels usuaris del web.

Legitimació: la base legal per al present tractament és la sol·licitud realitzada pels expositors i restauradors en particular i pels usuaris en general.

Destinataris: els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en els quals s’organitza la Santa, en part o en la seva totalitat. Altres destinataris de la informació són també les entitats oficials públiques o privades que, per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació dels serveis sol·licitats / contractats, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. En aquells casos en què per raó del seu tractament sigui necessària la intervenció d’algun subcontractista, podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats proveïdores, únicament i exclusivament, amb la finalitat prèviament descrita.

Drets: en qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Contacte de Protecció de Dades (CPD) en la direcció establerta facilitada en el contacte. També pot revocar els consentiments a altres tractaments. També pot demanar més informació al CPD sobre els tractaments realitzats.

En el cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.

Conservació: Les dades recollides seran conservades mentre siguin rellevants per a La Santa i no s’hagin exercitat els drets de supressió, oposició, limitació del tractament. Així mateix les dades seran sempre conservades mentre puguin ser requerides per les autoritats conforme la legislació vigent.

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem de manera expressa que ens la proporcioni voluntàriament. Les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida de dades del web o altres vies seran incorporades a un fitxer que pot incloure tractament de dades de caràcter personal de el qual és responsable La Santa.

La Santa tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir la informació sol·licitada o gestionar les peticions de serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, La Santa cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Contacte de protecció de Dades (CPD) referenciat més avall.

La Santa adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel Reglament (UE) 2016/679 i altres normatives aplicables.

La nostra política pel que fa a correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El contingut del web està subjecte al que disposa la normativa vigent que regula la propietat intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de la Santa. L’ús indegut del contingut del web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores de l’autor. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts del web de la Santa utilitzant mitjans o procediments diferents dels posats a disposició o indicats a aquest efecte en les pàgines web on es trobin, excepte aquells que disposats en llicències de copyleft i similars.

El desenvolupament sostenible, en tota la seva amplitud, està present en les actuacions de La Santa, des de l’establiment de les estratègies a llarg termini fins a les activitats quotidianes.

Pretenem contribuir a assolir els objectius globals per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom, com a part implicada en l’agenda de desenvolupament sostenible 2030.

Aquesta cultura implica una forma d’entendre l’organització que ha de generar valor compartit per a tots, incloent les generacions futures.

Hem d’actuar segons els principis de la responsabilitat social corporativa, integrant variables ambientals, culturals, econòmiques, socials i ètiques en tota la cadena de valor.

Hem desenvolupat polítiques concretes basades en els principis d’inclusió, integritat, responsabilitat i transparència.

 • Codi ètic, de bon govern. Gestió ètica i socialment responsable.
 • Política de gestió integrada (Q +). Qualitat, medi ambient i seguretat i salut.
 • Política de compra sostenible. Política d’innovació sostenible.

Integrem als proveïdors en la gestió sostenible

Com a empresa de serveis tenim implantada una estratègia de compra sostenible per l’impacte rellevant dins de la cadena de valor.

 • Compromís: els proveïdors han d’estar compromesos amb la sostenibilitat de forma alineada amb l’organització.
 • Abast: els criteris sostenibles a valorar en les compres abasten aspectes econòmics, socials, ambientals, incloent l’enfocament del cicle de vida, la ubicació, el transport i els materials utilitzats, el cost, la igualtat d’oportunitats en l’ocupació, la contractació de persones amb discapacitat i ús de materials a la fi del seu cicle de vida.
 • Col·laboració: suport a proveïdors no iniciats en sostenibilitat. Aprenem de les millors pràctiques dels nostres proveïdors.

Col·laborem amb els proveïdors, els ensenyem i aprenem. Ens inspiren per alinear la nostra política de sostenibilitat.

Scroll up